Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging in de thuissituatie

De missie van de Kenniswerkplaats Zingeving is om GV Thuis verder te professionaliseren en de krachten op dit terrein zoveel mogelijk te bundelen, door te werken aan een stevige basis voor grensoverstijgende samenwerking. Met de uitbreiding van de Kenniswerkplaats is het aandachtsgebied verbreed naar professionals en vrijwilligers in de Zorg voor Zingeving Thuis. 

Vanuit 24 organisaties werken opleiders, onderzoekers en professionals samen met cliënten en anderen om kennis te ontwikkelen en samen te brengen over praktijken van Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis. Deze organisaties werken op hun beurt weer samen met andere partners, zoals Centra voor Levensvragen, landelijke beroepsverenigingen, brancheorganisaties, cliënten, lokale en regionale praktijkpartners in zorg en welzijn.​

Onderdelen Kenniswerkplaats Zingeving

De Kenniswerkplaats bestaat uit vier onderdelen: het werken aan kennisinfrastructuur, een leergemeenschap met zestien leernetwerken, onderzoek naar de praktijk van GV Thuis en ZvZ Thuis en zeven brancheprojecten. De verschillende onderdelen worden aangestuurd door leden van de projectgroep en het kernteam. Zij werken samen met tal van andere partners in leernetwerken en brancheprojecten.

Kennisinfrastructuur

Drie werkgroepen werken aan het versterken van de samenwerking tussen opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties rondom zingeving en geestelijke verzorging thuis. Iedere werkgroep heeft een eigen focus. 

Lees verder

Leergemeenschap

De leergemeenschap bestaat uit zestien leernetwerken die elk kennis en praktijken ontwikkelen rondom een thema of een specifieke doelgroep relevant voor geestelijke verzorging en zorg voor zingeving thuis.

Lees verder

Onderzoek

De Kenniswerkplaats doet onderzoek in twee hoofdlijnen: de onderbouwing van de praktijk van geestelijke verzorging thuis en overkoepelend onderzoek naar zorg voor zingeving thuis.

Lees verder

Brancheprojecten

Brancheprojecten zijn gericht op (door-)ontwikkeling van expertise op het gebied van zingeving in zorg en welzijn. Dit zijn projecten voor zeven beroepsgroepen, gericht op Zorg voor Zingeving in de thuissituatie.

Lees verder

Kernteam

Het kernteam van de Kenniswerkplaats wordt gevormd vanuit vier organisaties. De Universiteit voor Humanistiek is penvoerder, met voorzitter van de Kenniswerkplaats prof. dr. Gaby Jacobs en hoofdonderzoeker Carmen Schumann. Samen met universitair hoofddocent Erik Olsman (Protestantse Theologische Universiteit),  adjunct hoogleraar Hanneke Muthert en hoofdonderzoeker Anja Visser-Nieraeth (Rijksuniversiteit Groningen) en ir. Veronique Vaarten (Wmo Rader) vormen zij het kernteam van de Kenniswerkplaats. Jorika Baarda neemt als projectmanager hieraan deel.

 

prof. dr. Gaby Jacobs

dr. Carmen Schuhmann

prof. dr. Erik Olsman

prof. dr. Hanneke Muthert

dr. Anja Visser

ir. Veronique Vaarten

Jorika Baarda

 

 

 

Cliëntenraad en Raad van Advies

De Kenniswerkplaats wordt met kritische reflectie en raad en daad bijgestaan door de Cliëntenraad en Raad van Advies. De Cliëntenraad bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers met diverse achtergronden, geselecteerd op hun ervaringskennis en -deskundigheid.

De Raad van Advies wordt gevormd door enerzijds experts in het samenwerken en leren in netwerken en anderzijds door vertegenwoordigers van stakeholders die kunnen bijdragen aan bestendiging en verduurzaming van de Kenniswerkplaats.

ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke Verzorging 

Het project is gehonoreerd binnen het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging. Binnen dit praktijkgerichte programma is veel aandacht voor de meest urgente lacunes in de praktijk. Lees op de ZonMw-website meer over de achtergrond van het programma en bekijk diverse publicaties, waaronder de Overview zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: