Leernetwerken

De leernetwerken vormen een belangrijk onderdeel van de Kenniswerkplaats: hier vindt leren en kennisontwikkeling plaats! Precies op de grensvlakken waar mensen, disciplines, organisaties en benaderingen elkaar ontmoeten en inspireren, en waar ook kritische reflectie plaatsvindt, daar krijgt het leren daadwerlijk vorm.

De leergemeenschap bestaat uit zestien leernetwerken, die - elk vanuit een specifieke leervraag- kennis en praktijken ontwikkelen rondom relevante thema's en doelgroepen voor geestelijke verzorging en zorg voor zingeving thuis. Ieder leernetwerk bestaat uit verschillende praktijkprofessionals, onderzoekers en cliënten. Onderling wisselen zij uit in de overkoepelende leergemeenschap. Kerngroepleden Erik Olsman en Hanneke Muthert zitten de leergemeenschap voor.

 Zin zien in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een wijk(end) perspectief! 

Mensen met een verstandelijke beperking wonen steeds vaker in de wijk. Als ze levensvragen hebben of ernstig ziek worden, is het lastiger voor eerstelijns zorgverleners om zingevingsvragen te herkennen.

Zorgverleners in de eerste lijn zijn generalist en geen specialist als het gaat om verstandelijke beperking. In dit leernetwerk werken medewerkers van zorgorganisatie Prisma, eerstelijns zorgmedewerkers en geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Oost-Brabant samen om deze kwetsbare groep betere zorg rondom zingeving te kunnen bieden.

Op basis van deze vraag wordt samen geleerd: Hoe kan er vanuit verschillende actoren in de wijk goed worden afgestemd op zingevingskwesties bij mensen met een beperking die zelfstandig in de wijk wonen?

 

Lees meer

 Geestelijke verzorging bij morele nood 

Hoe kunnen geestelijk verzorgers in de eerste lijn bijdragen aan de multidisciplinaire zorg voor mensen met morele verwonding? Bepaalde gebeurtenissen kunnen leiden tot een schending van de eigen kernovertuigingen. Dit kan leiden tot morele verwonding en psychotrauma. Dit leernetwerk richt zich op veteranen thuis met morele verwonding.

Hoe kunnen geestelijk verzorgers in de eerste lijn bijdragen aan de multidisciplinaire zorg voor mensen met morele verwonding? Morele verwonding kan ontstaan wanneer iemand handelingen uitvoert, of er getuige van is, die niet stroken met eigen kernovertuigingen. Het gaat hierbij om existentiële worstelingen waarbij schuld en schaamte een kenmerkende rol spelen. Dit leernetwerk richt zich op zorg voor veteranen thuis met morele verwonding.

Het eerste doel van het leernetwerk is het ontwikkelen van inzicht in de specifieke bijdrage van Geestelijk Verzorgers aan de zorg voor veteranen met morele nood. Hiertoe worden werkwijzen van geestelijke verzorging beschreven aan de hand van casusbesprekingen. De casusbesprekingen worden ook gebruikt met het oog op het tweede doel van het leernetwerk: versterking van interprofessionele samenwerking.

 

Lees meer

 Verbindend werken tussen geestelijke verzorging en zorg thuis 

In dit leernetwerk willen wij verkennen hoe aandacht voor zingeving een integraal onderdeel kan worden van de zorg thuis, waarbij de samenwerking van zorgprofessionals met geestelijk verzorgers structureel wordt ingebed.

Zorgprofessionals komen bij veel kwetsbare cliënten thuis, en komen in aanraking met mensen met zingevingsvragen. Het doel is om binnen de zorgorganisatie aandacht voor zingeving structureel onderdeel te maken van de zorg thuis, waarbij wordt samengewerkt met geestelijk verzorgers. Hiervoor is het nodig dat een aantal vragen worden beantwoord: Wat verstaan we precies onder zingeving? Wat hebben zorgprofessionals nodig om te kunnen signaleren en te bespreken? Wanneer kan worden doorverwezen en naar wie (de geestelijk verzorger of de pastoraal werker)? Wanneer wordt het sociaal netwerk ingeschakeld? Hoe kunnen activiteiten van het team op gebied van zingeving worden gefinancierd? In dit leernetwerk wordt in twee zorgteams van twee verschillende organisaties onderzocht wat nodig is om zorg voor zingeving structureel in te bedden. Hierbij kunnen we denken aan het vergroten van competenties van zorgprofessionals, het vormgeven van werkprocessen om zingeving in de zorg te borgen, het ontwikkelen van tools, en/of het scheppen van randvoorwaarden. Na een verkenning zullen we in dit leernetwerk dit uitwerken, implementeren, bijstellen en evalueren.

 

Lees meer

 Goede geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen 

Dit leernetwerk richt zich op bewoners, professionals en organisaties/stakeholders die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Wat is goede geestelijke verzorging in de specifieke context van het aardbevingsgebied Groningen?

Dit leernetwerk richt zich op bewoners, professionals en organisaties/stakeholders die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning. Wat is goede geestelijke verzorging in de specifieke context van het aardbevingsgebied Groningen?

Het leernetwerk heeft twee doelen:

  1. Allereerst een goede omschrijving geven van de specifieke verhalen en vragen rond zingeving in een context die sterk gekleurd is door maatschappelijk moreel falen en het uitblijven van erkenning van leed.
  2. Een tweede leeraspect betreft het in kaart brengen hoe geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied bijdraagt aan het hervinden van zingeving, zowel op persoonlijk als op gemeenschapsniveau.

 

Lees meer

 Levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging 

Nederland is levensbeschouwelijk steeds diverser van samenstelling. Daarnaast hebben steeds meer mensen geen taal meer voor hun zinervaringen. Wat betekent ‘aansluiten bij de ander’ dan voor een geestelijk verzorger?

Nederland is levensbeschouwelijk steeds diverser van samenstelling. Daarnaast hebben steeds meer mensen geen taal meer voor hun zinervaringen. Wat betekent ‘aansluiten bij de ander’ dan voor een geestelijk verzorger? Welke competenties vraagt dit? Als een geestelijk verzorger de eigen levensovertuiging bij de begeleiding inzet, hoe kan dit dan op een manier gebeuren die voor de cliënt goed is in het contact?

Het leernetwerk heeft twee doelen.

  1. Wat betekent het als een geestelijk verzorger ‘aansluit bij de ander?’ Welke competenties vraagt dit van de geestelijk verzorger?
  2. Wat betekenen de termen spirituele en morele zelfexpressie van de zorgverlener en representatie door de geestelijk verzorger in een steeds verder onkerkelijke en seculiere context?

 

Lees meer

 Hoop in spirituele zorg voor mensen met een chronische aandoening thuis 

Aandacht voor hoop kan een rol spelen in het signaleren van zingevingsvragen bij patiënten met een chronische aandoening. Als er een doorverwijzing plaatsvindt naar een geestelijk verzorger, hoe kan hij/zij dan vanuit hoop een goede begeleiding geven van de zingevingsvragen?

 

 

Aandacht voor hoop kan een rol spelen in het signaleren van zingevingsvragen bij patiënten met een chronische aandoening. Als er een doorverwijzing plaatsvindt naar een geestelijk verzorger, hoe kan hij/zij dan vanuit hoop een goede begeleiding geven van de zingevingsvragen? Hoop omvat zowel positieve kanten (‘hoop doet leven’), als negatieve kanten: wanhoop, hopeloosheid, angst en grote onzekerheid.

Het onderzoek van het leernetwerk wil verhelderen hoe geestelijk verzorgers huisartsen kunnen trainen in het signaleren en bespreken van hoop met hun patiënten met een chronische aandoening.

Een tweede vraag die centraal staat: hoe kan aandacht voor hoop huisartsen helpen bij het signaleren van behoefte aan het bespreken van zingeving bij patiënten met een chronische aandoening?

 

Lees meer

 Geestelijke verzorging en kinderpalliatieve zorg thuis 

Dit leernetwerk houdt zich bezig met het onderzoek naar de continuïteit van geestelijke verzorging in de kinderpalliatieve zorg aan gezinnen thuis. Kinderpalliatieve zorg en daarmee ook de rol van de geestelijk verzorger is primair ontwikkeld in de kinderacademsiche centra. De meeste kinderen zijn echter primair thuis en ook zorg verplaatst zich toenemend naar huis. Dit vraagt om goede transmurale samenwerking met oog voor geestelijk verzorging thuis.

De expertise qua geestelijke verzorging (GV) in de kinderpalliatieve zorg (KPZ) is gecentreerd in de academische kinderziekenhuizen. KPZ vindt toenemend thuis plaats. GV in de 1e lijn is in ontwikkeling. Het leernetwerk wil inzicht krijgen in hoe ketenzorg vorm kan krijgen en hoe continuïteit van geestelijke zorg, afgestemd op de behoeften van ouders kan worden geborgd. De leergemeenschap kan een katalysator zijn voor het verspreiden van regionale initiatieven en geleerde lessen.

 

Lees meer

 Armoede, laaggeletterdheid en geestelijke verzorging thuis 

Armoede en laaggeletterdheid hebben impact op alle aspecten van iemands leven. Hoe kan een geestelijk verzorger optimaal aansluiten bij de zingevingsvragen van mensen die laaggeletterd zijn en/of in armoede leven?

 

Armoede en laaggeletterdheid hebben impact op alle aspecten van iemands leven. Hoe kan een geestelijk verzorger optimaal aansluiten bij de zingevingsvragen van mensen die laaggeletterd zijn en/of in armoede leven? Vragen die het leernetwerk wil beantwoorden:

  1. Welke kennis, vaardigheden en attitude moet een gv'er zich eigen maken, om aan te sluiten bij mensen die laaggeletterd zijn en levensvragen hebben?
  2. Welke kennis, vaardigheden en attitude moet een gv'er zich eigen maken, om aan te sluiten bij mensen die in structurele armoede leven en levensvragen hebben?

 

Lees meer

 Signaleren en verkennen van levensproblematiek bij thuiswonende mensen 

Hoe kan het signaleren en verkennen van levensproblemen van cliënten in de thuissituatie worden bevorderd? Tot nu toe worden levensvragen maar bij een beperkt aantal cliënten herkend. Het leernetwerk wil zorgverleners opleiden in het herkennen van deze vragen.

Hoe kan het signaleren en verkennen van levensproblemen van cliënten in de thuissituatie worden bevorderd? Tot nu toe worden levensvragen maar bij een beperkt aantal cliënten herkend. Het leernetwerk wil zorgverleners opleiden in het herkennen van deze vragen. En het wil GV’ers helpen in het bijstaan van zorgverleners bij het herkennen van levensvragen, en in het tijdig doorverwijzen in geval van crisis.

 

Lees meer

 Geestelijke verzorging buiten (de muren) 

Dak- en thuislozen met justitiële documentatie hebben vaak veel levensproblemen. Hoe kan aandacht voor levensvragen bijdragen aan goede ondersteuning van deze kwetsbare mensen?

 

Dak- en thuislozen met justitiële documentatie hebben vaak veel levensproblemen. Hoe kan aandacht voor levensvragen bijdragen aan goede ondersteuning van deze kwetsbare mensen? In dit leernetwerk staat de beschrijving van de praktijk als manier om kennis op te doen, centraal.

Hoe kan geestelijke verzorging voor deze doelgroep profiteren van de professionalisering van de geestelijke verzorging elders, met name in het kader van GV Thuis? Welke goede praktijken van geestelijke verzorging in dit domein kunnen worden beschreven? Welke bijdrage leveren deze praktijken aan goede begeleiding binnen de keten van zorg en re-integratie? En hoe leren geestelijk verzorgers en andere hulpverleners samen te werken en af te stemmen op elkaars hulpaanbod?

 

Lees meer

 Zingeving in dementiezorg en ondersteuning 

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. In dit leernetwerk onderzoeken diverse betrokkenen wat dementie en mantelzorg verlenen betekent voor existentiële en alledaagse zingeving tijdens het ziektetraject.

 

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis. In dit leernetwerk onderzoeken diverse betrokkenen wat dementie en mantelzorg verlenen betekent voor existentiële en alledaagse zingeving tijdens het ziektetraject.

 

Lees meer

 Zinvolle wachttijd. Een interventie voor jongeren met een psychische problematiek 

Jonge mensen met psychische problematiek moeten door wachttijden vaak wachten op hun behandeling. Welke ‘aandacht voor zingeving’ heeft een jongere die op een wachtlijst van Jeugd GGZ wordt geplaatst nodig van zorgprofessionals om ondersteund te worden bij het behouden van perspectief en om te voorkomen dat de jongere in een vacuüm terecht komt gedurende de wachttijd?

 

Jonge mensen met psychische problematiek moeten door wachttijden vaak wachten op hun behandeling. Welke ‘aandacht voor zingeving’ heeft een jongere die op een wachtlijst van Jeugd GGZ wordt geplaatst nodig van zorgprofessionals om ondersteund te worden bij het behouden van perspectief en om te voorkomen dat de jongere in een vacuüm terecht komt gedurende de wachttijd?

 

Lees meer

 Zorg voor zin in inloophuizen 

Mensen die een inloophuis bezoeken, hebben vaak een klein netwerk. Hoe kan het aandachtig nabij zijn van beroepskrachten en vrijwilligers de ervaring van zin van de bezoekers vergroten?

 

Mensen die een inloophuis bezoeken, hebben vaak een klein netwerk. Hoe kan het aandachtig nabij zijn van beroepskrachten en vrijwilligers de ervaring van zin van de bezoekers vergroten?

 

Lees meer

 Zingeving voor mensen met een migratieachtergrond  

Mensen met een migratie-achtergrond en hun sociale omgeving hebben behoefte aan mensen in hun omgeving die hun specifieke culturele achtergrond kennen. Zo kan er passende zorg voor zingeving worden geboden.

Mensen met een migratie-achtergrond en hun sociale omgeving hebben behoefte aan mensen in hun omgeving die hun specifieke culturele achtergrond kennen. Zo kan er passende zorg voor zingeving worden geboden.

 

Lees meer

 Zingeving voor studenten en jonge professionals

Er is een groep studenten en jonge professionals die kampt met gevoelens van eenzaamheid en klachten die horen bij burnout. Hoe kan aandacht voor hun zingeving bijdrage aan hun coping?

 

Er is een groep studenten en jonge professionals die kampt met gevoelens van eenzaamheid en klachten die horen bij burnout. Hoe kan aandacht voor hun zingeving bijdrage aan hun coping?

 

Lees meer

 Zin d'r in - zingeving voor jonge mensen

Jonge mensen hebben een eigen taal voor zingeving. Hoe kunnen we hen gevoelig maken voor de dimensie van zingeving wanneer ze kampen met o.a. depressie of eenzaamheid?

 

Jonge mensen hebben een eigen taal voor zingeving. Hoe kunnen we hen gevoelig maken voor de dimensie van zingeving wanneer ze kampen met o.a. depressie of eenzaamheid?

 

Lees meer

Afbeeldingen afkomstig van Unsplash

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: