Leernetwerk Geestelijke verzorging en kinderpalliatieve zorg thuis 

Dit leernetwerk houdt zich bezig met het onderzoek naar de continuïteit van geestelijke verzorging in de kinderpalliatieve zorg aan gezinnen thuis. Kinderpalliatieve zorg en daarmee ook de rol van de geestelijk verzorger is primair ontwikkeld in de kinderacademische centra. De meeste kinderen zijn echter primair thuis en ook zorg verplaatst zich toenemend naar huis. Dit vraagt om goede transmurale samenwerking met oog voor geestelijk verzorging thuis.

 

Doel

De expertise qua geestelijke verzorging (GV) in de kinderpalliatieve zorg (KPZ) is gecentreerd in de academische kinderziekenhuizen. KPZ vindt toenemend thuis plaats. GV in de 1e lijn is in ontwikkeling. Het leernetwerk wil inzicht krijgen in hoe ketenzorg vorm kan krijgen en hoe continuïteit van geestelijke zorg, afgestemd op de behoeften van ouders kan worden geborgd. De leergemeenschap kan een katalysator zijn voor het verspreiden van regionale initiatieven en geleerde lessen.

Doelgroep

Geestelijk verzorgers, werkzaam in de kinderpalliatieve zorg. Kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte die primair thuis wonen en hun gezinsleden ((groot)ouders, brussen).

Regio

Landelijk

Werkwijze

Het leernetwerk zal twee groepen opzetten, bestaande uit ervaringsdeskundige ouders, 1e en 3e lijns Geestelijk Verzorgers (GVs), 1e en 3e lijns zorgverleners en onderzoekers. Beide groepen zullen in een serie intervisiebijeenkomsten op basis van casuïstiek aan de hand van een te ontwikkelen format de problematiek verhelderen, de behoeften/belangen van de verschillende actoren uitwerken en toewerken naar oplossingsrichtingen. We verwachten met deze bijeenkomsten expertise te delen en meer vertrouwd te raken met elkaars mogelijkheden. Aanvullend worden enkele interviews met ouders/kinderen afgenomen om hun behoeften/belangen te expliciteren.

Uitkomsten

1 Intervisie

De geestelijk verzorgers KPZ intra- en extramuraal hebben vooral behoefte aan inzicht in hoe cliënten hun interventies ervaren, de identificatie van interventies en het delen van beschikbare interventies. Uit vooroverleg kwam de wens tot intervisie naar voren, gericht op de ontwikkeling en verdere professionalisering van de eerstelijns geestelijke verzorging en zingevingszorg.

De ontwikkeling van een format voor intervisie maakt niet alleen ontwikkeling en professionalisering mogelijk, maar kan ook onderzoeksmatig worden benut.

2 Een werkwijze voor ketenzorg in de geestelijk verzorging KPZ

De werkwijze ondersteunt en borgt de kwaliteit en continuïteit van GV, met een passende overdrachtsstructuur en coördinatie. Hierbij wordt voortgebouwd op structuren die er al liggen en indien nodig worden nieuwe structuren gevormd.

De verkregen kennis - het intervisiemodel en de werkwijze voor ketenzorg - wordt toegevoegd aan bestaande scholingen binnen de KPZ, bijv. de e-learning en de basistraining KPZ of de training gericht op bijscholing van professionals in de eerstelijns zorg, zoals deze is ontwikkeld binnen het NIK.

Deelnemers en contact

Het leernetwerk bestaat uit geestelijk verzorgers en Centrum voor Levensvragen, een cliënt en zorgprofessionals.

Voorzitter: Marijke Kars, associate professor, Expertisecentrum Palliatieve zorg UMC Utrecht, M.C.Kars@umcutrecht.nl
Coördinator: Romy van den Booren, coördinator Netwerk Integrale Kindzorg, r.vandenbooren@kinderpalliatief.nl

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: