Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging in de thuissituatie

De missie van de Kenniswerkplaats is om GV Thuis verder te professionaliseren en de krachten op dit terrein zoveel mogelijk te bundelen, door te werken aan een stevige basis voor grensoverstijgende samenwerking. De ontwikkelingen gaan immers snel! 

Vanuit vijftien organisaties werken opleiders, onderzoekers en professionals samen met cliënten en anderen om dit te bereiken.

Uitbreiding naar Zorg voor Zingeving thuis

De Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging is gestart op 1 oktober 2021 en heeft een looptijd van twee jaar. Op 1 oktober 2022 breidt de Kenniswerkplaats uit met nieuwe leernetwerken, brancheprojecten voor professionals in zorg en sociaal domein en overkoepelend onderzoek naar Zorg voor Zingeving in de thuissituatie.

Lees meer

Onderdelen Kenniswerkplaats Zingeving

De Kenniswerkplaats bestaat uit drie onderdelen: het werken aan kennisinfrastructuur, een leergemeenschap met tien leernetwerken en onderzoek naar de praktijk van GV Thuis. Deze onderdelen worden uitgevoerd door leden van de projectgroep en aangestuurd vanuit het kernteam.

Kennisinfrastructuur

In de Kenniswerkplaats werken drie werkgroepen aan het versterken van de samenwerking tussen opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties rondom zingeving en geestelijke verzorging. Iedere werkgroep heeft een eigen focus. Zo wordt een onderzoeksagenda opgesteld voor geestelijke verzorging thuis, en ook voor andere professies die zorg bieden voor zingeving in de eerste lijn en het sociaal domein. Daarnaast wordt gewerkt aan een centrale vindplaats voor allerlei kennis.  

Lees verder

Leergemeenschap

De leergemeenschap bestaat uit tien leernetwerken die elk kennis en praktijken ontwikkelen rondom een thema of een specifieke doelgroep relevant voor geestelijke verzorging en zorg voor zingeving thuis. De leernetwerken vormen het hart van de Kenniswerkplaats, omdat hier leren en kennisontwikkeling plaatsvindt.

Lees verder

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op de onderbouwing van de praktijk van geestelijke verzorging thuis. Hierin worden behoeften van cliënten, interventies van geestelijk verzorgers en uitkomsten daarvan in kaart gebracht. Dit draagt bij aan meer inzicht in de praktijken van de geestelijke verzorging thuis en de opbrengsten daarvan voor de cliënten en de samenleving. 

Lees verder

Kernteam

Het kernteam van de Kenniswerkplaats wordt gevormd vanuit drie organisaties. De Universiteit voor Humanistiek is penvoerder, met voorzitter van de Kenniswerkplaats prof. dr. Gaby Jacobs en hoofdonderzoeker Carmen Schumann. Samen met universitair hoofddocent Erik Olsman (Protestantse Theologische Universiteit) en adjunct hoogleraar Hanneke Muthert en hoofdonderzoeker Anja Visser-Nieraeth (Rijksuniversiteit Groningen) vormen zij het kernteam van de Kenniswerkplaats. Jorika Baarda neemt als projectmanager hieraan deel.

 

Prof. Dr. Gaby Jacobs

Dr. Carmen Schuhmann

Dr. Erik Olsman

Prof. Dr. Hanneke Muthert

Dr. Anja Visser

Jorika Baarda

 

 

 

Cliëntenraad en Raad van Advies

De Kenniswerkplaats wordt met kritische reflectie en raad en daad bijgestaan door de Cliëntenraad en Raad van Advies. De Cliëntenraad bestaat uit cliënten en cliëntvertegenwoordigers met diverse achtergronden, geselecteerd op hun ervaringskennis en -deskundigheid.

De Raad van Advies wordt gevormd door enerzijds experts in het samenwerken en leren in netwerken en anderzijds door vertegenwoordigers van stakeholders die kunnen bijdragen aan bestendiging en verduurzaming van de Kenniswerkplaats.

ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke Verzorging 

Het project is gehonoreerd binnen het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging. Binnen dit praktijkgerichte programma is veel aandacht voor de meest urgente lacunes in de praktijk. Lees op de ZonMw-website meer over de achtergrond van het programma en bekijk diverse publicaties, waaronder de Overview zingeving en geestelijke verzorging in de thuissituatie

 

Contactgegevens

Wil je meer weten of heb je een opmerking?
Neem contact met ons op via:

info@kenniswerkplaatszingeving.nl

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: